Heeft de Profeet ermee gedreigd om de Quraysh te slachten zoals dieren geslacht worden ? - Dr. Sulaymân ibn 'Abd al-'Azîz al-'Uyûnî (hafidhahullâh)‏

op . Gepost in Terrorisme en extremisme

"Ik ben jullie komen slachten (zoals een dier)" ? Of hoe wanbegrip van het Arabisch kan leiden tot dwaling in religie - Dr. Sulaymân ibn 'Abd al-'Azîz al-'Uyûnî (hafidhahullâh) [Professor Arabisch in de Universiteit Muhammad ibn Sa'ûd, te Riyâd]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Toen een van de mensen van begeerte naar Abû 'Amr al-Basrî kwam - en hij was één van de zeven bekende taalkundige geleerden onder de grote grammaticageleerden - om met hem te debatteren over een geloofskwestie, zei Abû 'Amr al-Basrî hem : "Je bent zeker gekomen met een niet-Arabisch begrip. Het probleem bevindt zich niet in het Vers, want wij argumenteren met Verzen. (Het probleem is) eerder dat je gekomen bent met een niet-Arabisch begrip." D.w.z. je hebt het Verzen niet begrepen volgens het begrip van de Arabieren. De wettelijke bewijzen mogen niet begrepen worden volgens een ander begrip dan dat van de Arabieren, volgens wiens taal de Koran is neergezonden. Het mag niet begrepen worden volgens een niet-Arabisch begrip, noch mag het begrepen worden volgens een dialectaal begrip. Ook (dit laatste niet) ! Sommige betekenissen zijn vandaag de dag veranderd. Bij de mensen hebben ze een andere betekenis aangenomen. Dit is dus een dialectaal begrip. Het is niet toegestaan om de Koran en de Sunna te begrijpen volgens deze begrippen. Ze worden enkel begrepen op de(zelfde) wijze waarop de Arabieren het begrepen.

Het tweede voorbeeld zal ons dat nog meer verduidelijken. Ons tweede voorbeeld is een hedendaags voorbeeld. Een eigentijds voorbeeld. Sommige tijdgenoten vandaag de dag argumenteren en zeggen : "Het is toegestaan om de vijand te slachten zoals een dier geslacht wordt." Wat is je argument ? Hij zegt : "De uitspraak van de Profeet ('alayhi s-salâtu was-salâm) tegen de Quraysh : Bij Allah, o jullie Quraysh, ik ben naar jullie gekomen met slachting (d.w.z. ik ben gekomen om jullie te slachten)." [1]

Hoe moet ik dat begrijpen ? Hij zegt : "Bi-dh-dhabh (بالذبح)" ? Goed, wat is de betekenis van adh-dhabh (الذبح) in de taal van de Arabieren, bij de Arabieren ? Je keert terug naar de woordenboeken en je vindt dat de woordenboeken je vermelden : "En hij heeft de man geslacht (وأذبح الرجل)" (betekent) "hij heeft hem gedood (قتله)".

Dit is wat in de woordenboeken staat, dit is het begrip van de Arabieren. Als je adh-dhabh (الذبح) vermeldt samen met een mens, dan is de betekenis daarvan het doden. De betekenis is niet het slachten zoals met de dieren. Als je zegt "Ik heb het dier geslacht (ذبحت البهيمة)", dan betekent dat dat je het (werkelijk) geslacht hebt, of dat nu boven de glottis is of eronder. Maar adh-dhabh (الذبح) van een mens, betekent het doden. Fa-dhabahahu (فذبحه), d.w.z. hij heeft hem gedood. En adh-dhabh (الذبح) van een mens wordt bij de Arabieren niet begrepen als dat het zou zijn zoals een dier geslacht wordt. De Arabieren kennen dat niet, niet door hun daden en niet in hun taal. Maar degene die het op die manier begrepen heeft, heeft het begrepen op dialectale wijze.

En de eersten die deze kwestie hebben aangetoond, zijn de khawârij. Zij zijn degenen bij wie veelvuldig is voorgekomen dat ze mensen slachtten zoals een dier geslacht wordt.

Deze overleveraar heeft gezegd, toen hij de daden van de khawârij wou verduidelijken : "Ze hebben hem naar de rand van de rivier gebracht, en hebben hem geslacht zoals dieren geslacht worden." Ziedaar het onderscheid.

"Ze hebben hem geslacht zoals dieren geslacht worden."

Had hij niet gezegd "zoals dieren geslacht worden," ... had hij enkel dhabahahu (ذبحه) gezegd, dan hadden we gewoon begrepen dat ze hem gedood hadden. Je kunt de betekenis niet duidelijk uitleggen of doen begrijpen, tenzij je vermeldt "zoals dieren geslacht worden," of "zoals het schaap geslacht wordt."

Goed. In de voorgaande hadith is er een andere versie die zegt : "Ik ben naar jullie gekomen met slachting," terwijl hij wees op zijn nek [2]. Ook dát wijst daar niet op (d.w.z. op het slachten zoals een dier).

En het bewijs ? Het feit dat al degenen aan wie hij ('alayhi s-salâtu was-salâm) deze uitspraak heeft gericht onder de Quraysh, op de klassieke wijze is gedood (en dus niet zoals een dier). En geen enkel van hen is geslacht zoals een schaap geslacht wordt.

En het is bekend dat het zwaard (kan doden) door het hoofd af te hakken en (evengoed) kan doden op andere wijze. Wijzen op de nek betekent dus niet slachten (zoals een dier), maar wijst enkel op de dood, d.w.z. het doden.

De betekenis daarvan (d.w.z. wat ik met dit alles wil zeggen) is dat de juridische bewijzen noodzakelijkerwijs begrepen moeten worden met het begrip van de Arabieren. Ze horen niet begrepen te worden met het begrip van een niet-Arabier, noch mogen ze begrepen worden met een dialectaal begrip.

Daarna is het veelvuldig beginnen voorkomen - omwille van de oorlogen en het zich niet vastklampen aan de wettelijke bewijzen - het is veelvuldig beginnen voorkomen dat mensen geslacht werden zoals men een schaap slacht. In die mate dat bij ons tegenwoordig, wanneer we zeggen dat X Y heeft geslacht (ذبح), dit in ons begrip geworden is dat "hij hem geslacht heeft zoals een schaap geslacht wordt." Dit zelfs wanneer "zoals een schaap geslacht wordt" niet (uitdrukkelijk) gezegd is. Dit is een semantische ontwikkeling, maar die met de tijd zo geëvolueerd is. Het is niet de oorspronkelijke taalkundige betekenis. De oorspronkelijke taalkundige betekenis was "doden". Maar mettertijd is deze daad veelvuldig beginnen voorkomen bij de mensen, zodat we het vaak horen en we het vaak zien. Dus nu heeft "dhabaha fulânan (ذبح فلانًا)" de betekenis van "hij heeft hem geslacht zoals een schaap". Maar dit blijft een dialectale betekenis, en het is niet toegestaan om de wettelijke teksten volgens (deze betekenis) te begrijpen.

Dus dit voorbeeld en het voorgaande voorbeeld verduidelijken het belang van de taalwetenschappen bij het begrip van de wettelijke bewijzen.

[Bron : "Dawratu l-Âjurrûmiyya, sharh wa tamrîn" in Moskee ar-Râjihî te Hâ'il]

------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Authentiek verklaard door Ahmad Shâkir en hasan door al-Albânî.

[2] De shaykh imiteert tijdens deze woorden een snijbeweging langs de hals.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]