Aan zij die opdeling van tawhîd in 3 categorieën ontkennen - Shaykh Haytham Sarhân (hafidhahullâh)

op . Gepost in Het belang van de Tauwhied en de Soennah

Hij (Hâfidh al-Hakamî rahimahullâh) zei :

"Hoofdstuk over het opdelen van tawhîd in twee categorieën en over de verduidelijking van de eerste categorie, en die is de tawhîd van kennis en bevestiging (tawhîd al-ma'rifati wal-ithbât)."

In de Naam van Allah en alle lof is aan Allah. Vrede en zegeningen zijn met de Boodschapper van Allah.

De auteur (rahimahullâh ta'âlâ) is begonnen met het verduidelijken van de categorieën van tawhîd. Wat tawhîd betreft : ofwel verdelen we dit zoals de auteur (rahimahullâh ta'âlâ) het verdeeld heeft, in twee categorieën, ofwel in drie categorieën. Dat is geen probleem.

Wat sommige mensen zeggen, (namelijk) dat het verdelen van tawhîd in twee of drie categorieën tot de innovaties (bida') behoort, ... zij weten niet, en Allah weet best, wat een innovatie in oorsprong is ... Want wij aanbidden Allah (subhânahu wa ta'âlâ) met tawhîd, en niet met de opdeling. En dát (Allah aanbidden met een uitgevonden zaak) is wat een innovatie is.

Ten tweede, de geleerden (rahimahumAllâh Ta'âlâ) hebben de teksten in het Boek en de Sunna bestudeerd, en ze hebben gemerkt dat de tawhîd niet buiten drie categorieën treedt, of buiten twee categorieën, dat is geen probleem.

Als nu een persoon komt en zegt : "Ik erken deze opdeling niet noch andere dan deze, maar ik geloof dat Allah (subhânahu wa ta'âlâ) de Schepper is, de Voorziener, Degene Die leven schenkt, Degene Die doet sterven, Degene Die alles beheert, ... En voorwaar, aan Allah (subhânahu wa ta'âlâ) behoren de Namen en Eigenschappen. En voorwaar, het is verplicht dat alle (soorten van) aanbiddingen aan Allah (subhânahu wa ta'âlâ) gewijd zijn, en het is niet toegestaan om iets van aanbidding van Hem af te wenden naar een ander dan Allah."

Zeggen wij (tegen hem) : "Je moet (absoluut) "Al-Usûl ath-Thalâtha" (de drie fundamenten) leren en "al-Qawâ'id (al-Arba'a)" (de vier regels) en "Kitâb at-Tawhîd" en "('Aqîda) al-Wâsitiyya" en deze zaken ?" Nee, want hij is al een muwahhid !

Net zoals degene die vandaag bidt. En hij verricht perfect het gebed met haar voorwaarden, haar pijlers en haar verplichtingen zonder iets te hebben dat hem verhindert (het gebed te verrichten). Zijn gebed is correct. Maar moest je hem vragen wat de pijlers van het gebed en de voorwaarden van het gebed zijn, dan zegt hij : "Wallâhi, dat weet ik niet ! Maar ik bid op die en die en die wijze." (Niettemin) Zijn gebed is dus correct.

Maar betreffende de opdeling van het gebed in voorwaarden, pijlers en verplichtingen, moest iemand zeggen dat dat tot de innovaties behoort, dan zeggen wij : "Jij bent degene die niets begrepen heeft van innovaties."

Dit is met het doel om de betekenissen dichter bij (de mensen) te brengen. Deze zaken, namelijk de voorwaarden, pijlers en verplichtingen ... Er is geen enkele van de voorwaarden en van de pijlers zonder dat de geleerden er een bewijs voor vermeld hebben uit het Boek of de Sunna.

En dit is het pad van de voorgangers (salaf).

Het is ook zo, zoals we vermeld hebben, met betrekking tot de grammatica bijvoorbeeld. Over het woord (zeggen we) dat het ofwel een ism ofwel een fi'l ofwel een harf is. Zeg dan ook dat dat een innovatie is ! En op die manier zal hij alles verwerpen wat de geleerden hebben gedaan, en Allah weet best.

Als we tawhîd opdelen in drie categorieën, dan zijn die : "tawhîd ar-rubûbiyya" en "tawhîd al-uluhiyya" en "tawhîd al-asmâ was-sifât". Taalkundig is (het woord) tawhîd de masdar van het verenigen van iets, het één maken. We hebben gezegd dat we ons niet bezig houden met deze (taalkundige) definitie. En wie redetwist of discussieert over deze definitie, dan zeggen wij (hen) dat er daarachter geen groot voordeel ligt.

Wij willen enkel tawhîd in de wetgeving definiëren, want we aanbidden Allah (subhânahu wa ta'âlâ) met de wetgeving. Tawhîd in de wetgeving is Allah (subhânahu wa ta'âlâ) enig maken in alles wat exclusief is aan Hem, inzake ar-rubûbiyya en al-uluhiyya en al-asmâ' was-sifât. Dit als we tawhîd willen opdelen in drie categorieën.

En als we tawhîd willen opdelen in (de twee categorieën) waarin de auteur het heeft opgedeeld, dan is de eerste tawhîd de tawhîd van kennis en bevestiging (tawhîd al-ma'rifati wal-ithbât), d.w.z. tawhîd ar-rubûbiyya en al-asmâ was-sifât. En de tweede is de tawhîd van verzoek en doel (tawhîd al-irâda wal-qasd), d.w.z. tawhîd al-uluhiyya.

Ja.

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]